Latest | சமீபத்தியது Politics | அரசியல் 

எரிபொருட்களின் விலையில் மாற்றம்!

எரிபொருட்களின் விலைகளை அதிகரிப்பதற்கு வாழ்க்கை செலவு தொடர்பான அமைச்சரவை உப குழு அனுமதி வழங்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இந்த விலைகள் அதிகரிப்பு அமுலாகும் திகதி நிதி மற்றும் வலுசக்தி அமைச்சுகளால் பின்னர் தீர்மானிக்கப்படும் என வலுசக்தி அமைச்சர் உதய கம்மன்பில தெரிவித்துள்ளார்.

Related posts

Leave a Comment